Bán hàng

TIP

Trang này trình bày minh họa các API cần thiết để quản lý khách hàng, sản phẩm, bán hàng. Truy cập vào đây để tra cứu chi tiết toàn bộ API hoặc tải file swagger.json.

Sử dụng shop_key có được ở đây để gửi request:

export SHOP_KEY="<shop_key tương ứng với shop cần tạo đơn>"

Sản phẩm

Xem chi tiết tại ProductVariant.

Tồn kho

Xem chi tiết tại Inventory.

Khách hàng

Xem chi tiết tại Customer.

Đơn hàng

Xem chi tiết tại Order.