Bán hàng

TIP

Trang này trình bày minh họa các API cần thiết để quản lý khách hàng, sản phẩm, bán hàng. Truy cập vào đây (opens new window) để tra cứu chi tiết toàn bộ API hoặc tải file swagger.json (opens new window).

Sử dụng shop_key có được ở đây để gửi request:

export SHOP_KEY="<shop_key tương ứng với shop cần tạo đơn>"

Sản phẩm

Xem chi tiết tại Product (opens new window)Variant (opens new window).

Tồn kho

Xem chi tiết tại Inventory (opens new window).

Khách hàng

Xem chi tiết tại Customer (opens new window).

Đơn hàng

Xem chi tiết tại Order (opens new window).